PRIVATLIVSPOLITIK

 

1.                         GENERELT

1.1                       Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2                       Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via webshoppen ProffOutlet.com.

1.3                       ProffOutlet.com er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontakt-oplysningerne anført under pkt. 7.

 

2.                         HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER PROFFOUTLET.COM, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUND-LAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1                       Når du besøger ProffOutlet.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af ProffOut-let.com, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, net-værkslokation, og informationer om din desktop, tablet og mobil.

2.1.1                   Formålet er at optimere brugeroplevelsen og webshoppens funktion, samt foretage målret-tet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af op-lysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre webshoppen samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2                       Når du køber en vare eller kommunikerer med os på webshoppen, indsamles de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om varen der købes og eventuelt returneres, samt oplysning om den IP-adresse,           hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1                   Formålet er, at vi kan levere de varer, du har bestilt og i øvrigt opfylde indgåede aftaler, herunder administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om din handel kan også behandles for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kun-ne forhindre svig.

2.2.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3                       Når du tilmelder sig vores nyhedsbrev, indsamles oplysninger om dit navn, e-mailadresse og hvilke varekategorier du interesserer dig for.

2.3.1                   Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2                   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

3.                         MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1                       Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, mobilnummer samt ordrenummer og evt. andre leveringsop-lysninger videregives til vores sælgere og fra vores sælgere videregives oplysningerne til deres trans-portør, der forestår leveringen af de købte varer.

3.2                       Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af webshoppen, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.3                       To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certifice-ring under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1                   kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2                   kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

4.                         DINE RETTIGHEDER

4.1                       Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2                       Indsigtsretten

4.2.1                   Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om bl.a. hvilke oplysninger vi har regi-streret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modta-gere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2                   Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af sine personoplysninger, sendes en skriftlig anmodning herom til vores e-mailadresse: [email protected] Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3                       Retten til berigtigelse

4.3.1                   Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse på [email protected], så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2                   Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med levering, har du selv mulighed for at korrigere disse på webshoppen.

4.4                       Retten til sletning

4.4.1                   I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse personoplysninger slettet, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde sine retlige forpligtelser, el-ler for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5                       Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1                   Vi har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6                       Retten til dataportabilitet

4.6.1                   Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7                       Retten til indsigelse

4.7.1                   Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2                   Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører dine personlige situation, at gøre indsigel-se mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime inte-resser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8                       Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1                   Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, givet til os til en given behandling af personop-lysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, rettes henvendelse til [email protected]

4.9                       Retten til at klage

4.9.1                   Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af sine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5.                         SLETNING AF PERSONDATA

5.1                       Oplysninger indsamlet om din brug af webshoppen jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af webshoppen i 1 år.

5.2                       Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3                       Oplysninger indsamlet i forbindelse med din handel gennemført på webshoppen jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplys-ninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.4                       Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores kundeklub jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverer det in-denfor de næste 3 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores kundeklub.

 

6.                         SIKKERHED

6.1                       Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personop-lysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kom-mer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2                       Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7.                         KONTAKTOPLYSNINGER

7.1                       ProffOutlet.com ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via webshoppen.

7.2                       Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4 kontaktes:

ProffOutlet.com

Balticagade 15E st.

8000 Aarhus C

Telefon: +45 2969 8098

E-mail: [email protected]

 

8.                         ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1                       Hvis der ændres i privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved sit næste besøg på webs-hoppen.

 

9.                         VERSIONER

9.1                       Dette er version 2 af vores persondatapolitik dateret den 28. august 2019.

Bekæmp skrot - og spar op til 90 % Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om helt nye overskydende varer indenfor byggeri...